Stichtse Hof Laren / Herontwikkeling grootschalig zorgcentrum naar kleinschalig wonen

Stichtse Hof Laren

Posted by Conceptenbouwers in #bebouwing, #mensen, #projecten, #strategie
#bebouwing
#mensen
#natuur
#water

Vivium Zorggroep heeft de Conceptenbouwers gevraagd de uitgangspunten te formuleren van een Structuurontwerp (SO) voor de herontwikkeling van het bestaande verpleeghuis en eventuele nieuwbouw van de Stichtse Hof. Leidend daarin is de zorgvisie (Excellente PG-zorg) van Vivium .

Binnen de opgave is sprake van een breed en complex krachtenveld. De Conceptenbouwers zijn ervan overtuigd dat het ontstaan van de uitgangspunten voor een SO een organisch proces is waarin alle relevante partijen en expertises worden betrokken bij het onderzoek, ontwerp/beeld-denken, het creëren van draagvlak onder stakeholders, en dat alles ook nog eens met beperkte middelen.

CB_StichtseHof_BIBU

De Conceptenbouwers werken voor deze opgave nauw samen met Molenaar&Bol&VanDillen architecten. Dit bureau heeft brede ontwerpervaring voor zorginstellingen. Daarmee is de noodzakelijke organisatorische, zorg-innovatieve, bouwkundige en financiële verbreding in het team geborgd. Ook de expertise waarover Vivium en de Stichtse Hof zelf beschikken, wordt ingezet.

Het zoeken naar passende uitgangspunten voor een SO begint op basis van de bestaande context van de Stichtse Hof: een bestaand gebouw, een bestaande organisatie, een bestaande omgeving, de huidige en toekomstige ‘markt’, een huidig en toekomstig exploitatiemodel. Dit zoekproces geschiedt samen met een vertegenwoordiging van Vivium/de Stichtse Hof (bestuur, directie, gebouwbeheer, personeel, cliëntenraad). Deze werkwijze is zeer effectief, omdat op deze manier de betrokkenheid en de effectiviteit van het multidisciplinaire team hoog zijn. Bovendien ontstaat binnen de bestaande organisatie direct draagvlak voor de transitie van zorg en gebouw.

In de opgave wordt een aantal nieuwe, onverwachte en innovatieve mogelijkheden voor zowel de organisatie als de exploitatie uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van eventuele ‘overcapaciteit’ in het gebouw voor onderwijs en opleiding, kinderopvang, het beschikbaar stellen van atelierruimtes, etc. Door deze mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken kan de Stichtse Hof ook haar positie in de lokale gemeenschap versterken

Opdrachtgever: Vivium Zorggroep
Aantal wooneenheden: 184
Onderzoek en ontwerp: 2013-2014
Realisatie: nog niet bekend

BOUWERS

Michael_Bol Kirsti_Pol Frank_VanDillen Ivo_vd_Thillart

12 dec 2013 no comments

Post a comment